Standbeeld man vaart boot in gat van de dijk tijdens Waatersnood 1953
Standbeeld man vaart boot in gat van de dijk tijdens Waatersnood 1953 (Foto: Anneke Heinecke)

Waterbeheer in onze omgeving, wat doet het waterschap?

Capelle/Krimpenerwaard - De waterschapsverkiezingen komen er aan. Een goede gelegenheid om eens te bekijken wat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard doet.

Klimaatverandering en duurzaamheid

Het waterschap zorgt voor droge voeten en schoon water. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? Het waterschap onderhoudt en versterkt de dijken, regelt het peilbeheer, reinigt het afvalwater, zorgt voor voldoende schoon en gezond water in rivieren en recreatieplassen, daarbij rekening houdend met de verschillende belangen van stad en platteland. De klimaatverandering vereist een duurzame, innovatieve aanpak: gebruik van nieuwe, duurzame energiebronnen, energieneutraal werken, voorkomen en verwijderen van afval in het water en het zoveel mogelijk tegengaan van bodemdaling. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil in 2025 energieneutraal zijn.

Waterbeheer in de stad

Het waterschapsbestuur heeft te maken met veel verschillende belangen en inzichten. Neem nou de tegenstelling tussen stad en platteland. In Rotterdam is het slecht gesteld met de waterafvoer. Tijdens hoosbuien lopen straten en kelders vaak onder. Ook zien we daar bij oude huizen paalrot optreden. Het water loopt in de stad minder goed weg doordat hier sprake is van een versteende omgeving. Bijna overal is er asfalt of en liggen er stenen. Er is te weinig groen. Om hierin verandering te brengen werkt het hoogheemraadschap samen met de gemeente Rotterdam aan de realisatie van waterpleinen en andere waterbergingen. Er is hard geijverd voor het vergroenen van daken en tuinen: tegeltje eruit, plantje erin en de aanleg van groene daken. Dit is ook in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel van belang.

Waterbeheer in de Krimpenerwaard

Aan de andere kant heeft Schieland en de Krimpenerwaard ook de zorg voor een meer landelijke omgeving, zoals de Krimpenerwaard. Daar liggen de zorgen heel anders. De agrariërs willen graag goed kunnen ‘boeren’. De koeien moeten buiten kunnen lopen. Daarom willen zij dat het hoogheemraadschap het waterpeil regelmatig verlaagt. Het gevolg hiervan is echter extra uitdroging en inklinking van de veengrond. En dat leidt tot extra bodemdaling en CO2 uitstoot. Daarom voorziet het nieuwe gebiedsplan voor de Krimpenerwaard in meer natuur en minder agrarische bedrijvigheid in de Krimpenerwaard. We kunnen immers niet ongestraft het peil blijven verlagen.

Waterkwaliteit

Er zijn natuurlijk ook gemeenschappelijke belangen. Zo zorgt het waterschap voor een goede kwaliteit van het water. Afvalwaterzuivering en slibverwerking zijn fundamentele onderdelen van het werk van het waterschap. Daarnaast probeert HHSK door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, maatregelen tegen riooloverstorten en het terugbrengen van getijdewerking in rivieren de waterkwaliteit te verbeteren. In en langs de Rotte bijvoorbeeld moeten watersporters en recreanten zich goed kunnen vermaken. En in de Kralingse plas en Bergse plas moet je kunnen zwemmen. Watersporters willen zich ook graag goed kunnen vermaken in de Krimpenerwaard. Denk aan het Loetbos. Daarnaast kunnen we ook zelf een steentje bijdragen. Gooi geen plastic afval in het water. Voorkom plastic soep!

Dijkbeheer

Een belangrijke taak van het waterschap is het zorgen voor waterveiligheid: goed dijkbeheer zowel in natte als droge tijden. We kunnen ons allemaal nog wel de watersnoodramp van 1953 herinneren. Ter hoogte van Nieuwerkerk en Ouderkerk aan den IJssel heeft toen een schipper met zijn boot een gat in de dijk langs de IJssel gedicht. HHSK is bezig met de voorbereiding en uitvoering van diverse dijkversterkingen langs de Hollandsche IJssel. Die dijkversterkingen voert HHSK uit in overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. Tijdens de lange droogteperiode in de afgelopen zomer zijn veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat veendijken niet zouden afschuiven en het water in onze regio niet te veel zou verzilten.

In het waterschapsbestuur worden alle belangen naar voren gebracht en zorgvuldig afgewogen. Maar wel altijd in samenspraak met de bewoners.

Er is in de waterschapswereld dus genoeg te kiezen. Ga stemmen, want ook uw stem doet er toe!

Anneke Heinecke, algemeen bestuurslid
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Shopbox

Meer berichten